۵۰ سالگی تظاهرات گسترده در پی ترور مارتین لوتر کینگ

ترورِ مارتین لوترکینگ، در آوریل ۱۹۶۸، باعث شد جنبشِ حقوقِ مدنی آمریکا، رهبر خود را از دست بدهد. در پی این واقعه، هزاران آمریکایی در بسیاری از شهرهای آمریکا دست به تظاهرات زدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fifty-anniversary-of-1968-mlk-riots/4406782.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *