صدای مردم: نگاهی به عواقب خطرناک بحران آب در ایران

عواقب خطرناک بحران آب در ایران، مهمترین موضوعی بود که بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا دیشب در تماس های مستقیم شان با این برنامه در میان گذاشتند
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4409850.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *