روز یادبود در آمریکا

روز دوشنبه مصادف با روز یادبود است. روزی که آمریکاییان کهنه سربازان این کشور را گرامی می دارند. در این روز پرچم آمریکا در تمامی کشور به اهتزار در می آید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/memorial-day-flags/4411168.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *