پیروزی طرفداران لغو قانون ممنوعيت سقط جنين در ایرلند

در ايرلند، طرفداران لغو قانون ممنوعيت سقط جنين به نحو چشمگيری بر جنبش ضد سقط جنين پيروز شدند. نتيجه همه پرسی مربوط به لغو يا ابقاء قانون منع سقط جنين نشان می دهد بيش از ۶۶ درصد از شهروندان ايرلند خواهان آزادی سقط جنين برای زنان هستند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ireland-abortion/4411955.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *