انجمن سرطان آمریکا می گوید آزمایش سرطان روده بزرگ از ۴۵ سالگی انجام شود

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cancer/4417822.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *