استفاده از انرژی سبز برای سیستم تهویه تونل کانال مانش بین فرانسه و بریتانیا

تونلی در زیر کانال مانش که دو کشور فرانسه و بریتانیا را به یکدیگر ارتباط می دهد صاحب بزرگترین سیستم سرد کننده در اروپا شده است. این سیستم سرد کننده که از انرژی سبز بهره می گیرد هزینه نگاهداری و اداره تونل را کاهش داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/environment-euro-tunnel/4419725.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *