چه خبر از تشکیل دولت ائتلافی در عراق؛ گزارش علی جوانمردی

در عراق گفتگو و رایزنی احزاب برای تشکیل دولتی ائتلافی جدید کماکان ادامە دارد. برخی از
شخصیت ھای عراقی از نزدیک شدن بە توافق نھایی چند گروە برای تشکیل دولت جدید خبر دادەاند.
گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4419360.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *