تصویر روی جلد هفته آینده مجله تایم چیست؟

تصویر های چاپ شده بر روی جلد مجله تایم همواره توجه بسیاری را به خود جلب می کند. تصویر جلد این مجله که هفته آینده منتشر خواهد شد بویژه برای دوستداران فناوری های نوین جالب خواهد بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/time-drones-cover/4420831.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *