نگرانیھای آنکارا از اوضاع سوریە و عراق

رییس ستاد ارتش ترکیە میگوید در گفتگوی تلفنی با ھمتای آمریکایی خود دربارە نگرانیھای آنکارا از اوضاع سوریە و عراق گفتگو کردە است. این در حالیستکە ارتش ترکیە وارد عمق ١٥ کیلومتری خاک عراق شدە و میگوید تلاش میکند از نفوذ نیروھای پ ک ک بە خاک ترکیە جلوگیری کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/turkey-iraq-pkk/4420721.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *