دوم ژوئن، روز آگاهی از خشونت های مرتبط با سلاح گرم

شهر های مختلف آمریکا دیروز و امروز به مناسبت دوم ژوئن روز آگاهی از خشونت های مرتبط با سلاح گرم ، شاهد حرکت های اعتراضی مخالفان قانون آزادی حمل اسلحه و خشونت های مسلحانه بودند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/gun-violence-awareness/4421643.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *