شکایت حقوقی گروه تشویق کننده تیم فوتبال هوستون

گروهی که مشوق تیم فوتبال آمریکائی هوستون در ایالت تگزاس بود، ضمن متهم کردن گردانندگان این تیم به بدرفتاری درخواست غرامت نیز کرده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/law/4421634.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *