هشدار قطر نسبت به درگیری نظامی با ایران، در کنفرانس امنیتی سنگاپور

هشدار قطر نسبت به جنگ و درگیری نظامی با ایران، در کانون بحث‌های کنفرانس امنیتی سنگاپور بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/singapore-security-forum/4421529.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *