چشم انداز تولید و صادرات نفت ایران

چشم انداز تولید و صادرات نفت ایران، در واکنش به پیامدهای پس از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام ، بنا به بیانیه ای که امروز در لندن منتشر شد درکانون مذاکراتی بود که رهبران بریتانیا و عربستان سعودی تلفنی انجام انجام داده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-oil/4421638.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *