حمایت آمریکا از از آتش بس کابل با طالبان

وزیر خارجه آمریکا و فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در افغانستان امروز اعلام کردند این نیروها آتش بس یک
هفته ای با طالبان را که از سوی دولت افغانستان اعلام شده محترم خواهند شمرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-afghanistan/4428951.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *