شاهزاده رضا پهلوی: مسئله برای من پادشاهی و جمهوری نیست؛ مسئله برای من دموکراسی واقعی است

مهمان این هفته برنامه خط قرمز، شاهزاده رضا پهلوی است | سه شنبه شب، ۸ شب به وقت ایران
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/reza-pahlavi-red-line-sot-3/4428772.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *