بحران در صنعت چند میلیارد دلاری بازیافت زباله

چین یکی از وارد کنندگان زباله در جهان به منظور بازیافت است. منع ورود بسیاری از انواع زباله ها که امسال به اجرا در آمد موجب بحران در صنعت چند میلیارد دلاری بازیافت شده است و این صنعت در حال حاضر بدنبال بازار دیگری برای زباله است. مساله ای که پیامد های اقتصادی را نیز در چین بدنبال داشته است
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-trash-ban/4430636.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *