ذرات میکروسکپی پلاستیک در قطب جنوب

ذرات میکروسکپی پلاستیک در آب و برف قطب جنوب یافت شده است. این ذرات بسیار کوچک ناشی از هم پاشیدن زباله پلاستیکی زیادی است که در سال های اخیر در اقیانوس های جهان انباشته شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/antarctica-plastic-pollution/4431865.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *