هشدارنسبت به افزایش مصرف سیگار الکترونیکی در میان نوجوانان

به رغم هشدارهای بهداشتی مصرف ای-سیگارت در نوجوانان خصوصا دانش آموزان دبیرستانی سیر صعودی دارد. از همین رو گروه های دانش آموزی برای مبارزه با این اپیدمی در بعضی مدارس آمریکا فعال شده اند و مسئولان مدارس را نیز با خود همراه کرده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-teen-vaping/4431856.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *