چرا برج کج پیزا همچنان استوار است؟

برج کج پیزا در ایتالیا دهه هاست دانشمندان را متحیر کرده است که چگونه به رغم زمین لرزه ها همچنان استوار باقی مانده است؟ پژوهشی که اخیرا انجام شده جوابی بر این پرسش دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/science-pisa-quakes/4431723.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *