امیدواری پژوهشگران درباره نوزادان نارس

هر سال در جهان بیش از ۱۵ میلیون نوزاد نارس، با مخاطرات فراوان در دوران کودکی متولد می شوند و پژوهشگران امیدوارند امکان مداخله سریع برای پیشگیری از این آسیب ها را فراهم کنند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4438971.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *