جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا درباره ترویج دموکراسی در جهان

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی راه های ترویج دموکراسی در جهان جلسه ای تشکیل داد. در این جلسه روسای سه موسسه مروج امور دموکراسی برای ارائه نظرات خود در آن حضور داشتند. گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/congress-democracy-promotion-in-a-challening-world/4439229.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *