دو طرح اکثریت جمهوریخواه کنگره برای حل مشکل مهاجران غیرقانونی

رهبران اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان وعده داده‌اند هفته آینده دو طرح مهاجرتی را به رای بگذارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-immigration-vote/4438960.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *