نازیلا گلستان: نظام بعد از ۴۰ سال نشان داد قادر به بهبود هیچ چیزی نیست

گفت وگو با نازیلا گلستان، نماینده ویژه شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد در امور حقوق بشر و هموند دفتر سیاسی این شورا.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nazila-golestan-sot/4455573.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *