بیل ریچاردسون: تحریم اقتصادی ادامه یابد تا ایران پای مذاکره بیایید و به مردم آزادی بدهد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/richardson-sot/4461626.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *