تجمع «سربندر» در خوزستان در همراهی با مردم خرمشهر و آبادان

این فیلم ارسالی تجمع مردم در بازار صدوقی «سربندر» را نشان می دهد که در حمایت از مردم خرمشهر و آبادان به عربی شعار می‌دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4462500.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *