فستیوال باستانی «سابانتویی» در روسیه در پایان فصل کاشت

فستیوال باستانی سابانتویی در روسیه هر ساله در پایان فصل کاشت برگزار می شود و زمانی است مناسب برایِ همه تا با فراغ بال از بخش های مختلف جشنواره لذت ببرند فستیوالی دیدنی که هم فال است و هم تماشا.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/russia-festival/4465165.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *