قطب دراویش گنابادی پنج ماه است که در حصر خانگی به سر می برد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-darvishes/4465146.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *