راه اندازی دو طرح فوری برای آب آشامیدنی در خوزستان؛ ادامه مشکل بی آبی در نقاط دیگر

کمبود آب آشامیدنی در خوزستان همچنان ادامه دارد. اگرچه مدیر عامل آب و برق منطقه ای از راه اندازی طرح غدیر دو به منظور رساندن آب شیرین و با کیفیت به مردم خرمشهر و آبادان خبر داده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-crisis-in-southern-iran/4468954.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *