چرا عراقی ها یک ماه بعد از انتخابات، نمی توانند دولت جدید را تشکیل دهند

در عراق تلاشھا برای تشکیل دولت جدید بە نتیجە نرسیدە است. ھمزمان با خلا قدرت سیاسی در عراق، فعالیت پیکارجویان داعش افزایش یافتە است. انتخابات سراسری در عراق ٢٢ اردیبھشت ماە گذشتە برگزار شد. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iraq-government-reformation/4469271.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *