برای مقابله با گرمازدگی چه باید کرد

همزمان با افزایش کم سابقه دمای هوا در نیمکره شمالی، سی دی سی مرکز کنترل و پیشگیری
بیماری ها در آمریکا، تدابیر پیشگیری و مقابله با گرمازدگی را روزآمد و برای عموم منتشر کرد.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4470546.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *