کشف اسکلت ۱۴ عضو یک خانواده سرشناس از دوران تمدن اینکاها در پرو

باستان شناسان در گورستان باستانی در شمال پرو اخیرا ۱۴ اسکلت انسان را کشف کرده اند که گفته
می شود متعلق به اعضای یک خانواده سرشناس است که ۵۰۰ سال پیش در زمان تمدن اینکاها
می زیسته اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/%d8%ad%d8%ab%d9%82%d8%b9-%d8%b4%d9%82%d8%b2%d8%a7%d8%b4%d8%ab%d8%ae%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%ba-%d9%81%d8%ae%d9%be%d8%b0%d8%b3/4470550.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *