گزینه جدید گزارشگری حقوق بشر ایران در سازمان ملل کیست

پنج ماه بعد از مرگ عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران،شورای حقوق بشر سازمان ملل، جاوید رحمان یک حقوقدان پاکستانی بریتانیایی را به عنوان گزارشگر جدید ایران منصوب کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/new-unspecial-repporteur-on-hrights-in-iran/4472048.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *