قهرمانی تاریخی ایران در کشتی نوجوانان در جهان

محمودرضا گران، کارشناس کشتی با ارزیابی قهرمانی تیم های کشتی فرنگی و آزاد ایران در رقابتهای جهانی کرواسی، بر خواست خانواده کشتی ایران مبنی بر لزوم تغییر رویه در رویارویی با ورزشکاران اسرائیل تاکید کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sport-boys-wrestling/4473967.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *