بحران قطع آب و برق در ایران ابعاد گسترده تری پیدا کرد

بحران آب و برق در ایران هر روزه ابعاد گسترده تری پیدا میکند و مسئولان حکومتی به دلیل تنگناهای مالی و فشار تحریمهای بین المللی، راهکار مناسبی برای حل چالشهای موجود ندارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-and-electricity-crisis-in-iran/4476719.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *