جزئیاتی تازه از دیپلمات بازداشتی ایران در آلمان؛ بعد از محاکمه به بلژیک فرستاده می شود

گزارش آرش سیگارچی از بروکسل
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran/4479338.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *