روایتی از یک پزشک که به دعوت دانشگاه تهران از اروپا به ایران آمد و به اعدام محکوم شد

گزارش از بروکسل
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jalali/4479873.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *