ارکستر نوازندگان سوری برای امید بخشیدن به پناهجویان برنامه اجرا می‌کند

ارکستری متشکل از نوازندگان سوری اخیرا در یکی از شهر های لهستان برنامه اجرا میکند. هدف از این اجراها امید دادن به پناهندگانی است که درگیر نبرد بوده اند و مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria-refugee/4484982.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *