ادامه تظاهرات در عراق و اعتراض به دولتمردان وابسته به ایران

تظاهرات در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین مركز و جنوب عراق بالا گرفته است. برخی از این اعتراض‌ها نسبت به‌ دولتمردان وابسته‌ به‌ ایران ‌است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/protest-iraq/4486553.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *