ورزش و فعالیت فیزیکی حتی در هوای آلوده موجب کاهش بیماری قلبی می شود

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال «انجمن متخصصان قلب آمریکا» منتشر شده نشان می دهد حتی در زمان آلوده بودن نسبی هوا، ورزش و فعالیت فیزیکی، خطر بیماری های قلبی- عروقی را کاهش می دهد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4489443.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *