آیا کره شمالی مشغول ساخت سایت موشکی جدید است؛ دیدار مقام های نظامی دو کره

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/north-korea/4507490.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *