چرا در اصفهان مردم تظاهرات کردند؛ شعارهای تند در منطقه شاپور جدید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4507480.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *