نگاهی به مطبوعات: واکنش مردم تهران، اسرائیل و روزنامه آمریکایی به مذاکره احتمالی آمریکا و ایران

واکنش مردم تهران، دولت اسرائیل و یک روزنامه آمریکایی به پیشنهاد مذاکره رهبران آمریکا و ایران موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4509333.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *