نگاهی به کارخانه ساخت ساز ارگ بادی

ساختن ارگ بادی کار ساده ای نیست. این ابزار موسیقی مستلزم بیش از یک سال کار دقت به جزییات قطعات هزاران دلاری و در نتیجه هزینه زیاد است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/organ-factory/4509320.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *