چرا در آمریکا برسر چاپ سه بعدی اسلحه اختلاف نظر شکل گرفته است

امروز قرار بود دستورالعمل چاپ اسلحۀ سه بعدی توسط يک آمريکايی اهل تگزاس، از طرفداران آزادی حمل و مالکيت اسلحه در اختيار کاربران اينترنت قرار گيرد، اما با شکايت دادستان های کل ۸ ايالت در آخرين لحظه با صدور قرار منع موقت توسط يک قاضی فدرال جلويش گرفته شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/three-d-printed-gun/4509085.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *