فضای امنیتی در شهر تبریز | فیلم ارسالی

یک کاربر با ارسال این فیلم می گوید، دلیل اینکه برخی شهرهای آذربایجان هنوز فرصت تجمع نداشته اند، چنین فضای امنیتی سنگین است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-tabriz/4513015.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *