نمایش ۵۰۰ هزار نمونه در موزه پوستر در شهر نیویورک

کمتر موزه ای همچون موزه پوستر نیویورک را می توان یافت که پانصد هزار نمونه قابل نمایش داشته باشد. این موزه که بزرگترین کلکسیون پوسترِ دنیا بحساب می آید، در سال هزار و نهصد و هفتاد و سه در منهتنِ نیویورک و توسط یک کلکسیونرِ بسیار مشتاق تاسیس شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/poster-museum/4512682.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *