ابهام درباره انگیزه حمله اعتراضی به یک نماد مذهبی در ایران

در ایران، تظاهرات اعتراضی مردم علیه اوضاع اقتصادی و نظام سیاسی کشور با نگرانی های ناشی از احیای دور اول تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران همراه شده است. در همین حال ابهام درباره انگیزه حمله ای اعتراضی به یک نماد مذهبی پرسش برانگیز شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-unrest-us-sanctions/4513636.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *