تجمع اعتراضی در قم با شعار مرگ بر حزب الله

اعتراض ها در ایران شنبه شب ۱۳ مرداد نیز ادامه یافت. در تجمعی در قم مردم شعار مرگ بر حزب الله سر دادند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4513905.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *