تجمع اعتراضی مغازه داران بازار مبل یافت آباد تهران

گروهی از مردم و مغازه داران بازار مبل تهران در یافت‌آباد نیز روز شنبه ۱۳ مرداد دست به تجمع زدند. به نظر میرسد تجمع کنندگان به مشکلات شدید اقتصادی و رکود اعتراض دارند. یکی از معترضان نیز فریاد میزد: همه خسته ایم، همه آزادی می خواهیم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/protest-in-iran-tehran/4513913.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *