نظر بینندگان برنامه روی خط درباره اعتراض های مردمی در ایران

در اینجا فرصتی داریم بخشی از واکنش بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره
اعتراض های مردمی در ایران را برایتان بازگو کنیم که دیشب مستقیما با افشار سیگارچی مجری این برنامه در میان گذاشته شد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers-iranian-reax-to-protests/4513647.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *